محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس

انکودر زاویه نسبی

Items 1 to 12 of 221 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. AUTONICS-E40S6-3600-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 3600 پالس

  AUTONICS-E40S6-3600-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 3600 پالس

  AUTONICS-E40S6-3600-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، شفت ، 6 ، دقت 3600 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. AUTONICS-E50S8-1000-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 1000 پالس

  AUTONICS-E50S8-1000-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 1000 پالس

  AUTONICS-E50S8-1000-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 50 ، شفت ، 8 ، دقت 1000 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 3. AUTONICS-E50S8-1800-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 1800 پالس

  AUTONICS-E50S8-1800-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 1800 پالس

  AUTONICS-E50S8-1800-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 50 ، شفت ، 8 ، دقت 1800 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 4. AUTONICS-E50S8-256-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 256 پالس

  AUTONICS-E50S8-256-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 256 پالس

  AUTONICS-E50S8-256-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 50 ، شفت ، 8 ، دقت 256 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 5. AUTONICS-E100H35-1024-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 1024 پالس

  AUTONICS-E100H35-1024-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 1024 پالس

  AUTONICS-E100H35-1024-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 100 ، هالوشفت ، 35 ، دقت 1024 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 6. AUTONICS-E50S8-5000-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 5000 پالس

  AUTONICS-E50S8-5000-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 5000 پالس

  AUTONICS-E50S8-5000-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 50 ، شفت ، 8 ، دقت 5000 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 7. AUTONICS-E20HB2-360-6-L-5-S , انکودر زاویه نسبی 360 پالس

  AUTONICS-E20HB2-360-6-L-5-S , انکودر زاویه نسبی 360 پالس

  AUTONICS-E20HB2-360-6-L-5-S انکودر زاویه نسبی ، سایز 19 ، نیمه هالوشفت ، 2 ، دقت 360 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 8. AUTONICS-E58SC10-1000-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 1000 پالس

  AUTONICS-E58SC10-1000-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 1000 پالس

  AUTONICS-E58SC10-1000-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 58 ، شفت ، 10 ، دقت 1000 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 9. AUTONICS-E20S2-360-6-L-5-S , انکودر زاویه نسبی 360 پالس

  AUTONICS-E20S2-360-6-L-5-S , انکودر زاویه نسبی 360 پالس

  AUTONICS-E20S2-360-6-L-5-S انکودر زاویه نسبی ، سایز 20 ، شفت ، 2 ، دقت 360 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 10. AUTONICS-E40H12-2000-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 2000 پالس

  AUTONICS-E40H12-2000-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 2000 پالس

  AUTONICS-E40H12-2000-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، هالوشفت ، 12 ، دقت 2000 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 11. AUTONICS-E40H12-5000-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 5000 پالس

  AUTONICS-E40H12-5000-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 5000 پالس

  AUTONICS-E40H12-5000-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، هالوشفت ، 12 ، دقت 5000 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 12. AUTONICS-E40H8-2048-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 2048 پالس

  AUTONICS-E40H8-2048-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 2048 پالس

  AUTONICS-E40H8-2048-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، هالوشفت ، 8 ، دقت 2048 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال

Items 1 to 12 of 221 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5