محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس

انکودر زاویه نسبی

Items 1 to 12 of 221 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

 1. AUTONICS-E40H8-100-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 100 پالس

  AUTONICS-E40H8-100-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 100 پالس

  AUTONICS-E40H8-100-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، هالوشفت ، 8 ، دقت 100 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. AUTONICS-E40H8-360-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 360 پالس

  AUTONICS-E40H8-360-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 360 پالس

  AUTONICS-E40H8-360-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، هالوشفت ، 8 ، دقت 360 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 3. AUTONICS-E40S6-1024-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 1024 پالس

  AUTONICS-E40S6-1024-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 1024 پالس

  AUTONICS-E40S6-1024-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، شفت ، 6 ، دقت 1024 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 4. AUTONICS-E40S6-2500-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 2500 پالس

  AUTONICS-E40S6-2500-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 2500 پالس

  AUTONICS-E40S6-2500-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، شفت ، 6 ، دقت 2500 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 5. AUTONICS-E40S6-500-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 500 پالس

  AUTONICS-E40S6-500-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 500 پالس

  AUTONICS-E40S6-500-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، شفت ، 6 ، دقت 500 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 6. AUTONICS-E50S8-10-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 10 پالس

  AUTONICS-E50S8-10-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 10 پالس

  AUTONICS-E50S8-10-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 50 ، شفت ، 8 ، دقت 10 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 7. AUTONICS-E50S8-2048-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 2048 پالس

  AUTONICS-E50S8-2048-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 2048 پالس

  AUTONICS-E50S8-2048-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 50 ، شفت ، 8 ، دقت 2048 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 8. AUTONICS-E50S8-3600-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 3600 پالس

  AUTONICS-E50S8-3600-6-L-5 , انکودر زاویه نسبی 3600 پالس

  AUTONICS-E50S8-3600-6-L-5 انکودر زاویه نسبی ، سایز 50 ، شفت ، 8 ، دقت 3600 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 9. AUTONICS-E20HB2-200-6-L-5-S , انکودر زاویه نسبی 200 پالس

  AUTONICS-E20HB2-200-6-L-5-S , انکودر زاویه نسبی 200 پالس

  AUTONICS-E20HB2-200-6-L-5-S انکودر زاویه نسبی ، سایز 19 ، نیمه هالوشفت ، 2 ، دقت 200 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 10. AUTONICS-E50S8-600-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 600 پالس

  AUTONICS-E50S8-600-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 600 پالس

  AUTONICS-E50S8-600-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 50 ، شفت ، 8 ، دقت 600 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 11. AUTONICS-E20S2-200-6-L-5-S , انکودر زاویه نسبی 200 پالس

  AUTONICS-E20S2-200-6-L-5-S , انکودر زاویه نسبی 200 پالس

  AUTONICS-E20S2-200-6-L-5-S انکودر زاویه نسبی ، سایز 20 ، شفت ، 2 ، دقت 200 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 12. AUTONICS-E40H12-1000-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 1000 پالس

  AUTONICS-E40H12-1000-3-T-24 , انکودر زاویه نسبی 1000 پالس

  AUTONICS-E40H12-1000-3-T-24 انکودر زاویه نسبی ، سایز 40 ، هالوشفت ، 12 ، دقت 1000 بر دور اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال

Items 1 to 12 of 221 آیتم

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5