محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
  1. ریال0
    ریال55000000
حداکثر نیرو N
  1. 1000
    2452
حداکثر کورس بازشدن mm
  1. 50
    500
سرعت RPM
  1. 5
    20
نوع گیربکس موتور
  1. مستقیم (10)

12 آیتم

  1. KESKINLER-SKW-F-24-1-20-200/305 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 200 میلیمتر

    KESKINLER-SKW-F-24-1-20-200/305 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 200 میلیمتر

    KESKINLER-SKW-F-24-1-20-200/305 جک برقی بال اسکرو ، 1000 نیوتون ، کورس حرکت 200 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 20 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
    ‎0ریال
  2. LINKAN-LA25.1-10-24-IP54 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 100 میلیمتر

    LINKAN-LA25.1-10-24-IP54 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 100 میلیمتر

    LINKAN-LA25.1-10-24-IP54 جک برقی پیچی ، 1000 نیوتون ، کورس حرکت 100 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 8 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
    ‎8,500,000ریال
  3. LINKAN-LA25.1-15-24-IP54 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 150 میلیمتر

    LINKAN-LA25.1-15-24-IP54 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 150 میلیمتر

    LINKAN-LA25.1-15-24-IP54 جک برقی پیچی ، 1000 نیوتون ، کورس حرکت 150 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 8 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
    ‎8,850,000ریال
  4. LINKAN-LA25.1-5-24-IP54 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 50 میلیمتر

    LINKAN-LA25.1-5-24-IP54 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 50 میلیمتر

    LINKAN-LA25.1-5-24-IP54 جک برقی پیچی ، 1000 نیوتون ، کورس حرکت 50 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 8 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
    ‎9,300,000ریال
  5. MOTECK-LD3-24-40-K3-050-C11-HS1-54 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 50 میلیمتر

    MOTECK-LD3-24-40-K3-050-C11-HS1-54 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 50 میلیمتر

    MOTECK-LD3-24-40-K3-050-C11-HS1-54 جک برقی پیچی ، 1000 نیوتون ، کورس حرکت 50 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
    ‎10,700,000ریال
  6. MOTECK-LD3-24-40-150-IP54-3000 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 150 میلیمتر

    MOTECK-LD3-24-40-150-IP54-3000 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 150 میلیمتر

    MOTECK-LD3-24-40-150-IP54-3000 جک برقی پیچی ، 1000 نیوتون ، کورس حرکت 150 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
    ‎16,600,000ریال
  7. MOTECK-LD3-24-40-100-IP54-3000 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 100 میلیمتر

    MOTECK-LD3-24-40-100-IP54-3000 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 100 میلیمتر

    MOTECK-LD3-24-40-100-IP54-3000 جک برقی پیچی ، 1000 نیوتون ، کورس حرکت 100 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
    ‎16,600,000ریال
  8. MOTECK-LD3-24-40-50-IP54-3000 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 50 میلیمتر

    MOTECK-LD3-24-40-50-IP54-3000 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 50 میلیمتر

    MOTECK-LD3-24-40-50-IP54-3000 جک برقی پیچی ، 1000 نیوتون ، کورس حرکت 50 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
    ‎16,600,000ریال
  9. MOTECK-LD3-24-40-250-IP54-3000 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 250 میلیمتر

    MOTECK-LD3-24-40-250-IP54-3000 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 250 میلیمتر

    MOTECK-LD3-24-40-250-IP54-3000 جک برقی پیچی ، 1000 نیوتون ، کورس حرکت 250 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
    ‎18,100,000ریال
  10. MOTECK-LD3-24-40-200-IP54-3000 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 200 میلیمتر

    MOTECK-LD3-24-40-200-IP54-3000 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 200 میلیمتر

    MOTECK-LD3-24-40-200-IP54-3000 جک برقی پیچی ، 1000 نیوتون ، کورس حرکت 200 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
    ‎18,100,000ریال
  11. MOTECK-LD3-24-40-300-IP54-3000 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 300 میلیمتر

    MOTECK-LD3-24-40-300-IP54-3000 , مکانیزم خطی 1000 نیوتون 300 میلیمتر

    MOTECK-LD3-24-40-300-IP54-3000 جک برقی پیچی ، 1000 نیوتون ، کورس حرکت 300 میلیمتر ، 24 ولت دیسی ، سرعت خطی 7 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
    ‎19,600,000ریال
  12. MECVEL-ALI2/PP043-0157 , مکانیزم خطی 2452 نیوتون 500 میلیمتر

    MECVEL-ALI2/PP043-0157 , مکانیزم خطی 2452 نیوتون 500 میلیمتر

    MECVEL-ALI2/PP043-0157 جک برقی پیچی ، 2452 نیوتون ، کورس حرکت 500 میلیمتر ، 220/380 ولت سه فاز ، سرعت خطی 5 میلیمتربرثانیه اطلاعات بیشتر
    ‎55,000,000ریال

12 آیتم