محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

خرید بر اساس
قیمت
 1. ریال0
  ریال7500000
گشتاور kg-cm
 1. 2
  200
ملحقات موتور
 1. شفت پشت (1)
نوع گیربکس موتور
 1. مستقیم (1)
سایز فلنج
 1. سایز 28 (1)
نوع شفت پشت
 1. شفت (1)
نوع شفت
 1. شفت (10)

استپ موتور پنج فاز

10 آیتم

 1. AUTONICS-A8K-M566 , استپ موتور 8/3 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A8K-M566 , استپ موتور 8/3 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A8K-M566 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 8/3 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/72 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 2. AUTONICS-A200K-M599-G10 , استپ موتور 200 کیلوگرم-سانتیمتر 0/1 درجه

  AUTONICS-A200K-M599-G10 , استپ موتور 200 کیلوگرم-سانتیمتر 0/1 درجه

  AUTONICS-A200K-M599-G10 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 200 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/1 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 3. AUTONICS-A63K-M5913 , استپ موتور 63 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A63K-M5913 , استپ موتور 63 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A63K-M5913 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 63 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/72 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 4. AUTONICS-A21K-M596 , استپ موتور 21 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A21K-M596 , استپ موتور 21 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A21K-M596 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 21 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/72 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 5. AUTONICS-A35K-M566-G5 , استپ موتور 35 کیلوگرم-سانتیمتر 0/144 درجه

  AUTONICS-A35K-M566-G5 , استپ موتور 35 کیلوگرم-سانتیمتر 0/144 درجه

  AUTONICS-A35K-M566-G5 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 35 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/144 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 6. AUTONICS-A16K-M569 , استپ موتور 16/6 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A16K-M569 , استپ موتور 16/6 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A16K-M569 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 16/6 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/72 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 7. AUTONICS-A140K-M599-G5 , استپ موتور 140 کیلوگرم-سانتیمتر 0/144 درجه

  AUTONICS-A140K-M599-G5 , استپ موتور 140 کیلوگرم-سانتیمتر 0/144 درجه

  AUTONICS-A140K-M599-G5 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 140 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/144 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 8. AUTONICS-A41K-M599 , استپ موتور 41 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A41K-M599 , استپ موتور 41 کیلوگرم-سانتیمتر 0/72 درجه

  AUTONICS-A41K-M599 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 41 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/72 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 9. AUTONICS-A50K-M566-G10 , استپ موتور 50 کیلوگرم-سانتیمتر 0/072 درجه

  AUTONICS-A50K-M566-G10 , استپ موتور 50 کیلوگرم-سانتیمتر 0/072 درجه

  AUTONICS-A50K-M566-G10 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 50 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/072 درجه اطلاعات بیشتر
  ‎0ریال
 10. VEXTA-PMM33B-MG10-C1 , استپ موتور 2/1 کیلوگرم-سانتیمتر 0/072 درجه

  VEXTA-PMM33B-MG10-C1 , استپ موتور 2/1 کیلوگرم-سانتیمتر 0/072 درجه

  VEXTA-PMM33B-MG10-C1 استپ موتور پنج فاز ، فلنج ، گشتاور 2/1 کیلوگرم-سانتی متر ، گام 0/072 درجه شفت پشت اطلاعات بیشتر
  ‎7,500,000ریال

10 آیتم