شرکت هوشمند سازان حرکت

دانلود کاتالوگ استپ موتور

دانلود کاتالوگ استپ موتور و درایور استپ موتور Autonics اتونیکس

نام فایلحجم فایلتاریخ
5 Phaze Step motor555 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
MD5308 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
MD5-HD14-2X-3X115 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود

دانلود کاتالوگ استپ موتور و درایور استپ موتور Leadshine لیدشاین

نام فایلحجم فایلتاریخ
3DM683m1,019 کیلوبایت24 شهریور 1398دانلود
3ND583d210 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
86CM4551 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
86HSxxd1,034 کیلوبایت24 شهریور 1398
دانلود
110HSd776 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
DM556m1,073 کیلوبایت24 شهریور 1398دانلود
DM870m1,093 کیلوبایت24 شهریور 1398دانلود
DM2282d_P227 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
ES-D508d_V1.2428 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
ES-D808d_V0.1.0450 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
ES-Md_V1.3755 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
ES-MHd_V1.41,013 کیلوبایت24 شهریور 1398دانلود
Ezi-Servo ES-Md_V1.3755 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
M542V2m341 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
MA860Hm432 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود

دانلود کاتالوگ استپ موتور و درایور استپ موتور Primopal پریموپال

نام فایلحجم فایلتاریخ
Primopal1,921 کیلوبایت24 شهریور 1398دانلود

دانلود کاتالوگ استپ موتور و درایور استپ موتور Sonceboz سونس بز

نام فایلحجم فایلتاریخ
6500-20290 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
6600-20 NEW947 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
Sonceboz-6600-15 NEW902 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
Sonceboz-6600-20 NEW948 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود

دانلود کاتالوگ استپ موتور و درایور استپ موتور VEXTA وکستا

نام فایلحجم فایلتاریخ
pk5-serie-en-catalogue879 کیلوبایت۱۱ شهریور ۱۳۹۸دانلود
Vexta Step Motor-2Phase1,263 کیلوبایت24 شهریور 1398دانلود
vexta_step_2phase9,677 کیلوبایت24 شهریور 1398دانلود